Bosos 2-4 uitproberen?


Vraag een proeflicentie aan
Uitproberen van BOSOS 2-4 niet nodig?
Direct een licentie aanvragen

Vraag een proeflicentie aan


School gegevens 
Naam school *
Plaats *
Telefoon *

Gegevens voor Bosos 
Geslacht contactpersoon   
Voornaam contactpersoon *
Tussenvoegsel contactpersoon
Achternaam contactpersoon *
E-mail contactpersoon *
Geslacht beheerder                                      (indien anders dan contactpersoon)
Voornaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Tussenvoegsel beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Achternaam beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
E-mail beheerder    (indien anders dan contactpersoon)
Gebruik maken van VVE indicatie
* verplicht

Koppeling met Parnassys
Scholen die met Parnassys werken kunnen gebruik maken van de koppeling met BOSOS2tot4. Omdat er nog veel onduidelijk is over de manier waarop peuters worden opgenomen in Parnassys kunnen wij die koppeling voor BOSOS2tot4 met Parnassys nog niet aanbieden. Ook als dat wel mogelijk wordt dan is de koppeling met Parnassys niet beschikbaar gedurende de proeflicentie.

Invoer gegevens
De proeflicentie biedt de mogelijkheid maximaal 10 gebruikers in te voeren. Er staan 50 testkinderen in. Die gegevens kunnen worden bewerkt en de namen kunnen worden gewijzigd in gegevens van de kinderen van de organisatie. Dit is bedoeld om te laten zien hoe dat gaat in BOSOS2tot4.
De observatiegegevens kunnen niet worden meegenomen in de echte licentie. Observaties kunnen wel worden geprint voordat de gegevens uit de proefperiode worden verwijderd.

Na ontvangst van deze aanvraag zullen wij de gegevens z.s.m. invoeren in BOSOS2tot4. U kunt BOSOS2tot4 op proef uitproberen gedurende drie maanden. Daarna krijgt u de vraag of u de proeflicentie om wilt zetten in een licentie. Wanneer u tevreden bent gaat de licentie in. U ontvangt dan het aanvraagformulier daarvoor. Wanneer u niet tevreden bent wordt de licentie zonder kosten beëindigd.

Voor vragen:
Ellen Voogt, info@peuter-kleuterpraktijk.nl

1

De opbouw

Ieder kind moet de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om schools leren en cognitief functioneren maar om een bij het kind passend doel. Dus naast taal en rekenen ook om motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en werkhouding. Een belangrijke opbrengst is dat het kind goed in zijn vel zit en zich gewaardeerd voelt.

Gericht werken op een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf vergroot de ontwikkelingskansen en bevordert op termijn de positie op zowel de arbeidsmarkt als in het sociale leven. Daarvoor is een stelsel nodig met aandacht voor pedagogische en educatieve doelstellingen. Dit vraagt om een hechte samenwerking van de partners in het voor- en vroegschoolse veld. Om de ontwikkeling van ieder kind zo optimaal mogelijk inzichtelijk te krijgen is het van groot belang dat deze individuele ontwikkeling gevolgd wordt door een observatiesysteem waarbij de totale ontwikkeling en de daarbij behorende mijlpalen in kaart worden gebracht.
De definitie van "opbrengstgericht werken"

Opbrengstgericht werken is het bewust systematisch, cyclisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties op cognitief (taal en rekenen), sociaal-emotioneel en motorisch gebied. door alle betrokken actoren, ieder vanuit eigen positie en rol.

Opbrengstgericht werken moet een doorgaande lijn zijn vanuit het voorschoolse aanbod in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar de basisscholen. Daarbij is het van groot belang dat alle betrokken geledingen (pedagogisch medewerkers, gemeente, besturen, locatieleiders en coördinatoren) vanuit deze definitie werken.
Schema van "opbrengstgericht werken peuters en kleuters"

Om het cyclische proces te visualiseren, is het opbrengstgericht werken uitgewerkt in 2 schema's: één voor de peuters en één voor de kleuters. BOSOS 2-4 is op peuters gericht maar om te laten zien dat het systeem van de peuters doorgezet kan worden in het systeem van de kleuters volgen beide schema's op de volgende bladzijden.

Uitleg schema peuters:
Dit schema is de leidraad in BOSOS 2-4.

Het schema bestaat uit 6 kolommen:

1.   Geel De leeftijd van de kinderen. In deze kolom worden de acties per leeftijd aangegeven
2.   Blauw De Cito(optioneel). De Cito voor Peuters: taal en rekenen, kan na de observaties van 3.3 jaar en 3.9 jaar afgenomen worden. Het doel van de Cito is voornamelijk het vergelijken van de uitslagen van de Cito met de observaties, waardoor een beeld van de betrouwbaarheid van de observatie geschetst kan worden.
3.   Groen De officiële ontwikkelingslijn van peuters. De tussendoelen en einddoelen worden bij 2.3jaar, 2.9 jaar, 3.3 jaar en 3.9 jaar en tenslotte bij 4.0 jaar getoetst. De eindobservatie van 4.0 jaar wordt in groep 1 bij 4.3 jaar herhaald. Tussendoelen en einddoelen worden vastgesteld vanuit de SLO doelen.
4.   Oranje De lijn van gericht volgen. Er is geringe achterstand. De leidster houdt de ontwikkeling in de gaten en onderzoekt naar drie maanden of het kind de achterstand heeft ingelopen.
5.   Rood Na de observatie van gericht volgen blijkt dat het kind de achterstand niet heeft ingelopen. Er zal nu een gericht plan gemaakt moeten worden.
6.   Geel De achterstand is groot. De vraag is nu of externe hulp ingeschakeld moet worden.

Schema opbrengstgericht werken peuters.pdf

 

Uitleg schema kleuters:
Dit schema heeft dezelfde opbouw. Het verschil is dat de Cito een prominentere rol inneemt en de observatie van de tussendoelen nu om de drie maanden plaatsvindt. Dit schema staat centraal in het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS voor kleuters.

Schema opbrengstgericht werken kleuters.pdf